Gebruiksvoorwaarden


De website eshop.dromeas.be (hierna "E-Shop" genoemd) is de online shop van de Griekse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "PAPAPAPAPAPAPANAGIOTOU SA" en met de onderscheidende titel DROMEAS SA, gevestigd in de industriezone van Serres, met BTW 094104476 / D.O.Y. Serres en GEMH Nummer 114048152000, tel. 23210-99220, www.dromeas.gr. DROMEAS SA voldoet aan alle toepasselijke wetten en circulaires met betrekking tot overeenkomsten op afstand. Het bezoek aan en het gebruik van de webwinkel impliceert automatisch de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden. In geval van onenigheid met de volgende voorwaarden dient de bezoeker de e-shop niet te gebruiken. DROMEAS NV behoudt zich het recht voor om de inhoud of de diensten van de E-Shop, evenals de gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig te wijzigen, toe te voegen, te wijzigen of te vernieuwen, met de enige kennisgeving via de e-shop.

E-shop producten

Via de e-shop worden kantoormeubilair en aanverwante producten (hierna "producten" genoemd) van DROMEAS winkels te koop aangeboden tegen preferentiële prijzen ten opzichte van de winkels. E-shop prijzen zijn alleen van toepassing op bestellingen via deze website. Om technische redenen kunnen er op de foto's van de getoonde producten (bijv. tinten) om technische redenen afwijkingen optreden. De verkoop van producten en diensten op de site is een oproep aan gebruikers om een contractvoorstel in te dienen.


Door de bestelling in de e-shop te plaatsen, verbindt DROMEAS SA zich ertoe om de beschikbaarheid en de toereikendheid van de producten in de bestelling en de verzending binnen de 20 dagen te verzekeren (behalve voor uitzonderlijk grote hoeveelheden producten in de bestelling of overmacht) en de andere specifieke voorwaarden vermeld in de rubriek "Levering en ontvangst" van dit document.


In geval van weigering of niet-levering van de producten om redenen die geen verband houden met het bedrijf, heeft DROMEAS SA het recht om de kosten van opslag en behandeling in haar magazijnen aan de koper te factureren.


Bovendien behoudt de onderneming zich het recht voor om de bestelling te annuleren indien de producten langer dan 40 dagen in het magazijn blijven en het teruggevorderde bedrag te verrekenen met de kosten van deze bestelling.

Beperking van de aansprakelijkheid van DROMEAS SA

DROMEAS SA biedt de producten van de e-shop te koop aan in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving. DROMEAS SA is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel die kan worden veroorzaakt aan klanten en/of gebruikers van de e-shop, in aanvulling op de verplichting om producten zoals gedefinieerd in de subpagina's van deze site te retourneren, corrigeren of vervangen.


DROMEAS SA is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade (positief, specifiek of terugbetaalbaar, die indicatief en niet beperkend, alternatief en/of cumulatief leidt tot winstderving, verlies van gegevens, winstderving, geldelijke voldoening, enz.)) geleden door de bezoeker/gebruiker van de online shop of een derde partij om welke reden dan ook die verband houdt met de werking of het gebruik van de diensten, pagina's, diensten, keuzes en inhoud daarvan en/of het onvermogen om diensten en/of informatie die door en/of met een onbevoegd persoon ter beschikking wordt gesteld, te leveren. Zoals de interventies van derden aan producten en/of diensten en/of informatie die via deze website beschikbaar is.


De bovenstaande oorzaken omvatten mogelijke fouten of weglatingen in de elektronische registratie van de verstrekte informatie (prijs, productkenmerken, enz.) evenals fouten, weglatingen of technische redenen van welke aard dan ook die de werking van de online shop en/of zijn diensten gedurende een redelijke periode beïnvloeden of belemmeren.


DROMEAS NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van een slechte werking van de online shop of in het algemeen een tekortkoming of onvoldoende levering van haar diensten als gevolg van toevallige gebeurtenissen of redenen van overmacht of redenen veroorzaakt door de schuld van andere entiteiten.


DROMEAS NV behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Online Store en de informatie en/of diensten die eraan worden verstrekt toe te voegen, te verwijderen of op andere wijze te wijzigen, evenals wijzigingen in de methoden voor het zoeken naar informatie.


DROMEAS SA neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de toegang tot de onlineshop en de diensten van DROMEAS SA, voor zover mogelijk, ononderbroken en ononderbroken is. Zij behoudt zich echter het redelijke recht voor om de exploitatie van de online shop en/of individuele diensten voor het uitvoeren van systeemonderhoud zonder voorafgaande kennisgeving door de gebruiker te staken.


Intellectuele en industriële eigendomsrechten


De inhoud en diensten van de e-shop, afbeeldingen, grafieken, foto's, tekeningen, teksten en in het algemeen al haar registraties zijn de intellectuele eigendom, onderscheidende kenmerken en handelsmerken en/of dienstmerken van DROMEAS SA en zijn beschermd volgens de relevante bepalingen van de geldende wetgeving en staan ter beschikking van de gebruikers ervan voor strikt persoonlijk gebruik (niet-commercieel of commercieel gebruik). Geen van hen mag geheel of gedeeltelijk worden verkocht, gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd, heruitgegeven of gedownload, verzonden of gedistribueerd op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DROMEAS SA. De namen, afbeeldingen, logo's en onderscheidende kenmerken die DROMEAS SA of derden en hun producten of diensten vertegenwoordigen, zijn gedeponeerde handelsmerken van DROMEAS SA of derden, beschermd door het relevante merkenrecht. Hun verschijning op de e-shop mag in geen geval worden geïnterpreteerd als een overdracht of overdracht van een licentie of gebruiksrecht.

Verantwoordelijkheid van bezoekers / gebruikers


Het gebruik van de e-shop mag alleen worden uitgevoerd voor juridische doeleinden en op een wijze die het gebruik ervan door derden niet beperkt of verhindert. De bezoeker is verplicht om de e-shop te gebruiken in overeenstemming met de wet, de moraal en de huidige voorwaarden en om geen handelingen of nalatigheden te verrichten die de dienstverlening van DROMEAS SA kunnen schaden of verstoren of in gevaar kunnen brengen. De bezoeker/gebruiker van de e-shop is verantwoordelijk voor eventuele schade die DROMEAS ABEE lijdt door kwaadwillig, onwettig of onjuist gebruik van de betreffende diensten.


Links naar de e-shop zijn alleen toegestaan op de hoofdpagina en niet op de andere pagina's, tenzij anders overeengekomen tussen DROMEAS SA en de verwijzende organisatie.


Bescherming van persoonsgegevens

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, klikt u op onderstaande link:
"Bescherming van persoonsgegevens"

Een bestelling plaatsen

Bestellingen moeten worden ontvangen via de e-shop door het desbetreffende bestelformulier in te vullen en te verzenden. In de bovenstaande procedure worden de verschillende stappen stap voor stap beschreven tot het sluiten van de overeenkomst. De prijzen van de producten zijn inclusief BTW. DROMEAS SA behoudt zich het recht voor om de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen zonder de prijzen van de reeds geregistreerde bestellingen te beïnvloeden. Bij het plaatsen van een bestelling kan de klant kiezen of het document dat voor zijn bestelling wordt verstrekt, een bewijs van verkoop in de detailhandel of een verkoopfactuur is. Aan bedrijven en freelancers wordt een factuur uitgereikt indien zij bij de bestelling de volgende gegevens invullen: Bedrijfsnaam, BTW-nummer, huisadres en adres van de leverancier en het beroep. Eventuele wijzigingen in de factureringsgegevens kunnen worden aangebracht tot de leveringsdatum door de verzendafdeling is vastgesteld.


Recht om een bestelling te annuleren en herroepingsrecht

Elke e-shop klant heeft het recht om, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, de bestelling binnen drie (3) kalenderdagen na voltooiing van de bestelling kosteloos te annuleren of de verkoop zonder voorafgaande kennisgeving te herroepen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten onder de specifieke voorwaarden vermeld in de subpagina's "Annulering van de bestelling" en "Terugzending van artikelen".

Productgarantie.

DROMEAS SA geeft garantie op producten die via de e-shop worden gekocht, zoals aangegeven op de subpagina "Na aankoop / Garanties" van deze website.

Toepasselijk recht en andere voorwaarden.

Elke bepaling van deze voorwaarden wordt juridisch bindend, is automatisch niet langer bindend en wordt uit deze overeenkomst verwijderd, onverminderd de geldigheid van de overige voorwaarden.

Elke concessie, toekenning van een termijn of niet-toepassing van een of meer van deze voorwaarden door DROMEAS SA mag niet worden geïnterpreteerd als een tijdelijke of definitieve, gedeeltelijke of volledige afstand van enig recht of vordering die daaruit of uit de wet voortvloeit. Dit Verdrag wordt beheerst door het Europese en Griekse recht.