INFORMATIE OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

DROMEAS NL verzamelt uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van u en/of uit publiek toegankelijke bronnen. Deze gegevens zijn in de eerste plaats wat u ons verteld heeft en in het tweede geval uw naam en contactgegevens. Onze behandeling is bedoeld om:

• Communiceren met de klant/gebruiker;
• De naleving van de voorwaarden en verplichtingen van de diensten die via de Online Store worden geleverd;
• Klantenondersteuning / ondersteuning.
• Zorgen voor de goede werking van de onlinewinkel en
• Om klanten/gebruikers te informeren over nieuwe aanbiedingen van DROMEAS NL diensten en producten.

In het algemeen is de gegevensverwerking beperkt tot commerciële openbaarmaking en, in het geval van transacties, tot onze wettelijke verplichtingen (bv. facturering, belastingadministratie, enz.) of tot uw ondersteuning na aankoop van onze producten. Ons bedrijf verzamelt NIET uw gevoelige gegevens die uw persoonlijke gegevens verwerken voor profieltraining of voor geautomatiseerde besluitvorming.

Naast onze medewerkers die de bovengenoemde beperkte verwerking van uw persoonsgegevens namens ons uitvoeren, zijn er geen andere ontvangers. Uw gegevens mogen alleen worden doorgegeven in het geval van een transactie en uitsluitend ten behoeve van die transactie (bijvoorbeeld onze bedrijfsgidsen, voor de overdracht en levering van uw orderproducten). Uw gegevens worden door ons bedrijf gedurende twintig (20) jaar bewaard.

U heeft de volgende rechten:

a) In aanvulling op de bovenstaande algemene informatie, kunt u om specifieke informatie vragen (bijvoorbeeld welke persoonlijke gegevens wij precies bewaren en verwerken).
b) Vraag om correctie en/of aanvulling van uw persoonlijke gegevens zodat deze volledig en juist zijn (recht op correctie) door het overleggen van de nodige documenten die kunnen wijzen op de noodzaak van correctie of aanvulling.
c) Vraag om de beperking van uw gegevensverwerking (beperking), zoals bijvoorbeeld het stopzetten van een nieuwsbrief.
d) Verzet u tegen elke verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens waarover wij beschikken (recht van beroep). Aan een dergelijk verzoek kan, geheel of gedeeltelijk, niet worden voldaan indien het gegevens betreft die nodig zijn voor de voorbereiding en/of voortzetting van de uitvoering van een contract.
e) Vraag om verwijdering van uw persoonlijke gegevens uit de bestanden die wij bewaren (het recht om te vergeven). Aan een dergelijk verzoek kan bij het opstellen van een contract geheel of gedeeltelijk niet worden voldaan.
f) Vraag de overdracht van uw gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking (recht op gegevensportabiliteit).
g) Dien een klacht in bij de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens als u van mening bent dat uw rechten op enigerlei wijze worden geschonden.

Aan de subparagrafen c), d) en e) kan geheel of gedeeltelijk niet worden voldaan als er sprake is van een legitiem belang of verplichting van ons bedrijf (bijv. contractbeheer).
De uitoefening van deze rechten heeft betrekking op de toekomst en niet op reeds uitgevoerde gegevensverwerking.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via office@dromeas.be.
Ons bedrijf zal alles in het werk stellen om binnen dertig (30) dagen na indiening op uw verzoek te reageren. Ons bedrijf zal u in ieder geval binnen dertig (30) dagen op de hoogte brengen van een verlenging van de termijn. Ons bedrijf zal u geen kosten in rekening brengen voor de uitoefening van uw rechten, tenzij dit duidelijk ongegrond, buitensporig of terugkerend is.

Ons bedrijf past passende organisatorische en technische maatregelen toe om uw gegevens te beschermen, uw privacy te beschermen, uw gegevens te verwerken en u te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies, wijziging, onbevoegde bekendmaking of toegang en elke andere vorm van oneerlijke behandeling.
Deze update vervangt alle andere algemene informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Het Informatieformulier wordt ook geplaatst op de website op eshop.dromeas.be/nl